Condicions de Participació

Al inscriure’s per a participar al Mercat, vosté accepta haver llegit les següents Condicions de Participació i es compromet a cumplir les normes establertes:

1. PROCÉS DE RESERVA

1.1. El procés de reserva contempla l’entrada de dades personals i la selecció del lloc que ha d’ocupar. Pel que respecta a les taxes de participación, veure punt 3. QUOTA D’INSCRIPCIÓ

1.2. Solament podran reservar persones majors d’edat.

1.3. El període de reserva està restringit durant els cinc primers dies a les famílies pertanyents a la comunitat escolar; el procés de reserva per als integrants de la comunitat DSB començarà dues setmanes abans de la celebració del Mercat.
Per a les persones alienes a la DSB començarà una setmana més tard.

1.4. Si la reserva ha tingut èxit, el sistema envia al correu electrònic facilitat la confirmació de reserva corresponent. Aquesta confirmació conté un link que li permetrà visualitzar i imprimir una vinyeta, que ha de ser presentada en la inscripció el dia dels Mercat, ben impresa, bé en suport electrònic (mòbil, tablet…) No s’enviaran vinyetes en un moment posterior al del registre.

1.5. Si no rep la confirmació, comprovi que les dades proporcionades siguin els correctes, o que la confirmació estigui dipositada en la carpeta Spam/Correu Escombraries, … Si malgrat realitzar aquestes comprovacions no localitzen la seva vinyeta, enviïn un mail a registro@mercadillodsb.es indicant la incidència i no procedeixin a efectuar una segona reserva.

1.6. La reserva és personal i intransferible. En cas de dubte, el OrgaTeam es reserva el dret de demanar identificació al portador d’una vinyeta i d’excloure a aquesta persona de la participació si les dades no coincideixen.

1.7. Estan legitimats per a participar com a venedors al Mercat del DSB els qui el dia del mateix es presentin amb la vinyeta producte d’una inscripció vàlida.

1.8. Només s’accepten venedors d’objectes de segona mà. El fet de tenir una parada vàlidament reservada no legitima a un venedor “professional” per a participar al Mercat. Els venedors “professionals” seran retirats de l’esdeveniment sense dret a reemborsament de la quota d’inscripció.

1.9. El procés de reserva s’inicia amb la notificació per part del Col·legi Alemany, indicant el dia de celebració del Mercat, així com la data d’inici del procés de reserves. Les reserves fetes abans d’aquesta data seran invalidades, encara quan el sistema hagi enviat la vinyeta corresponent.

2. PARADES

2.1. Quantitat: màxim una reserva per família. Reserves fetes amb la mateixa adreça IP seran considerades com a reserves d’una mateixa família. Reserves que sobrepassin aquest límit seran anul·lades directament, quedant alliberades les parades per a altres participants. Les vinyetes que s’haguessin enviat per a tals reserves seran anul·lades automàticament i no podran participar en la present edició del Mercat.

2.2. Grandària: les dimensions de la parada són de 200cm. de llarg per 80cm. d’ample. Si té previst portar, addicional a la seva taula, un rober o altres objectes grans, triï una taula més petita.

2.3. Canvi de parada: Un lloc reservat i confirmat no es pot canviar.

2.4. Cada participant ha de portar la taula i cadira(es) necessàries per a l’organització de la seva parada.

2.5. Ubicació de la parada: cada participant tindrà assignada per a ell la parada que ha reservat amb antelació. Les zones de vorals i voreres NO pertanyen al terreny escolar, ni s’han assignat parades en elles. Per raons de seguretat i reglamentació municipal està prohibit instal·lar parades en aquestes zones.

2.6. El participant podrà cancel·lar la seva reserva com a màxim 48 hores abans de l’inici del Mercat. Una vegada passada aquesta data límit, s’hauran d’abonar les taxes de la parada en la Secretaria del DSB. No podran participar en futures edicions del Mercat aquells participants que no compleixin l’exposat en aquest apartat.

3.QUOTA D’INSCRIPCIÓ

La quota d’inscripció es compon de dues aportacions, una econòmica i una altra en forma de menjar casolà.

3.1. Aportació económca: les taxes de participació ascendeixen a 15,00€

3.1.1 Mitjans de pagament: en efectiu.

3.2. Aportació de menjar: és addicional a aportació econòmica. Cada participant aportarà un pastís/truita/amanida per a ser venut en el bufet dels Encants. En cas de no voler fer aquesta aportació en espècie, es cobrarà una aportació addicional de 10,00€ en el moment de la inscripció.

3.3. Qualitat i origen dels menjars: només s’acceptaran menjars casolans, i el OrgaTeam es reserva el dret d’acceptar o no les aportacions. Si aquesta aportació no compleix els requisits mínims de qualitat (pastissos crus, truites cremades, grandàries inferiors a 21 cms de diàmetre o el seu equivalent, etc.), aquesta es rebutjarà, i el participant haurà de pagar els 10,00€ respectius.

4. MUNTATGE I REGISTRE, DESMUNTATGE

4.1. Autoritzats: estan autoritzats a instal·lar una parada els qui hagin realitzat la reserva prèvia a través de la pàgina www.mercadillodsb.es, estiguin en possessió de la vinyeta de confirmació i hagin fet els pagaments corresponents. Recordem una vegada més que només s’accepten venedors no professionals d’objectes de segona mà. Aquests no és un Mercat de venedors professionals. El participant que no compleixi aquest requisit, haurà d’abandonar l’esdeveniment sense dret a reemborsament de les taxes pagades.

4.2. Horari: El muntatge de les parades començarà a les 8:30 am i ha d’haver finalitzat a les 10:00 am.

4.3. Registre: el registre es farà en el lloc designat per a això per l’OrgaTeam abans de muntar la parada. En el procés de registre es presentarà la vinyeta corresponent, es farà el pagament de la parada i es farà lliurament del menjar aportat al bufet dels Encants o, alternativament, de la suma corresponent. El registre i pagament de les taxes/lliura del menjar ha d’haver-se fet abans de les 10:00. A partir de les 10:00 no s’acceptaran més registres i no es permetrà el muntatge de cap parada que no hagi estat registrada.

4.4. Desmuntatge: el desmuntatge no podrà realitzar-se abans de les 14:00 hores.

5. NORMES GENERALS PER A UNS ENCANTS SOSTENIBLE I AGRADABLE.

5.1. Zones alienes al Mercat: només es permet l’accés a les zones delimitades pel Mercat, que estan degudament senyalitzades. L’accés a altres zones (com per exemple, torres A o B, Sala de Professors, Aules, passadissos, patis d’esbarjo, zones esportives, etc.) aquesta prohibit per a TOTS, inclosos, alumnes, professors, pares i externs al col·legi. Els assistents seran responsables de l’ús correcte de les instal·lacions, sent els pares/mares/tutors els responsables dels seus fills/filles.

5.2. Objectes propietat del DSB: està prohibit a TOTS els participants del Mercat retirar objectes del col·legi, especialment taules, bancs i cadires que pretenguin ser utilitzats en les parades.

5.3. Aparcament: per a facilitar el trànsit, el OrgaTeam coordinarà i facilitarà als participants l’estacionament temporal (màxim 5 minuts) per a la descàrrega. Enfront del DSB i als voltants continuen vigents les normes de trànsit, per la qual cosa es prega no aparcar en segona fila, respectar el pas de vianants i les parades dels autobusos, i no aparcar enfront dels contenidors d’escombraries, accions totes que podrien comportar multes en cas de denúncia.

5.4 Residus: l’usuari de cada parada és responsable dels residus generats per ell. Els objectes no venuts seran retirats pel participant. Separi els residus d’acord amb el tipus de contenidor que trobarà al carrer. Si els contenidors enfront del DSB es troben ja plens, segueixi fins al pròxim grup de contenidors i utilitzi aquests. No deixi RES al costat dels contenidors i torni a casa amb els objectes no venuts.

5.5. Deixar lliures corredors i rampes: l’organització ha disposat les parades de manera que hi hagi passadissos amplis que garanteixin el flux dels visitants d’una forma còmoda. És responsabilitat del participant que el passadís enfront de la seva parada estigui lliure en tota la seva extensió i es fa responsable del que pugui succeir si els seus objectes estan en el camí. Per a evitar accidents i facilitar una eventual evacuació, no col·loqui objectes fora de les demarcacions de la parada.

5.6. Fotografies: per raons de seguretat i protecció del menor, no es permeten fer fotografies de l’esdeveniment a l’interior del recinte del DSB sense prèvia autorització del OrgaTeam.

5.7. No fumar: fumar està prohibit en tot el recinte del DSB.

5.8. Animals: la presència d’animals està prohibida en tot el recinte del DSB.

6. EXCLUSIÓ DEL MERCAT

Preguem a tots els participant posar en tot moment la màxima atenció a ajustar-se a aquestes normes que accepten haver llegit i conèixer. Qui no respecti les Condicions de Participació en el Mercat pot veure’s expulsat de l’esdeveniment present sense reemborsament de les taxes pagades.

6.1 Admissió: Queda reservat el dret d’admissió al Mercat dels Encants de la DSB.